» یاد آوری کلمه عبور

اموربازنشستگی و رفاه

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

تدارکات

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

روابط عمومی

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

دفتر حقوقی

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

قراردادها

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

دفتر خدمات و مشترکین

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

مدیریت حراست و امور محرمانه

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

بازرسی، حسابرسی و مجامع

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

شناسه خدمت :
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

معاونت مطالعات پایه و طرح های منابع آب

شناسه خدمت :
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

شناسه خدمت :
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

خدمات دفتر تحقیقات و استانداردها

شناسه خدمت :
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

    آدرس تماس

  • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
  • صندوق پستی: 137 - 61335
  • تلفن: 5 - 33337001 (061)
  • فکس: 33331001 (061)
  • پیام کوتاه: 2000061
  • ایمیل: info@kwpa.gov.ir