محمدرضا شمسایی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

تلفن 061-33360324 ، 33360136            
فکس 061-33330158
رایانامه shamsaei.m<at> kwpa.gov.ir  

مصطفی شبه

معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

تلفن 061-33346604 ، 33342169
فکس 061-33329971
رایانامه shabbeh.m<at> kwpa.gov.ir 

محمدرضا توکلی زانیانی

سرپرست معاونت بهره برداری سد ونیروگاه

تلفن 061-33367657
فکس 061-33368372
رایانامه afshari.n<at> kwpa.gov.ir 

هوشنگ حسونی زاده

معاونت مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب

تلفن 061-33366047 ، 33331537
فکس 061-33339462
رایانامه hasounizadeh.h<at> kwpa.gov.ir 

نورالدین بازگیر

سرپرست معاونت طرح و توسعه سدونیروگاه

تلفن 061-33737177
فکس 061-33737164
رایانامه bazgir.n<at> kwpa.gov.ir 

مصطفی معصومی

مدیریت بازرسی ، حسابرسی و مجامع

تلفن 061-33360323
فکس 061-33366421
رایانامه masoumi.m<at> kwpa.gov.ir 

مهرداد بقایی پور

مدیریت قراردادها

تلفن 061-33737243
فکس 061-3339722
رایانامه baghaeepour.m<at> kwpa.gov.ir 

مرجان ادهم ملکی

مدیریت مشارکت های مردمی

تلفن 061-33737183
فکس 061-33737183
رایانامه adham.m<at> kwpa.gov.ir 

حمیدرضا اسماعیلی

معاونت برنامه ریزی

تلفن 061-33369283
فکس 061-33737228
رایانامه esmaeili.h<at> kwpa.gov.ir

سید مهران علم الهدایی

معاونت منابع انسانی ، مالی و امور پشتیبانی

تلفن 061-33737211
فکس 061-33361213
رایانامه alamolhodaei.s<at> kwpa.gov.ir 

صابر علیدادی

معاونت آبرسانی

تلفن 061-33368084
فکس 061-33362571
رایانامه alidadi.s<at> kwpa.gov.ir 

حمیدرضا خدابخشی

معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

تلفن 061-33360528
فکس 061-33361652
رایانامه khodabakhshi.h<at> kwpa.gov.ir 

سیدفخرالدین کلانتر زاده

دفتر حقوقی

تلفن 061-33330089
فکس
رایانامه kalantarzadeh.s<at> kwpa.gov.ir 

رضا علیجانی

مدیریت روابط عمومی

تلفن 061-33336225
فکس 061-33365264
رایانامه alijani.r<at> kwpa.gov.ir 

محمد اسحاقی بنی

مدیریت مهندسی عمومی

تلفن 061-33331002
فکس 061-33362129
رایانامه eshaghi.m<at> kwpa.gov.ir 

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل